گسترش در محله برای پائولو سالم به واقعیت تبدیل شد.

پاسخ