برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

دعاها

هر دعاهای کتاب مقدس کاتولیک اصلی، به فرشتگان، به بانوی ما، به سنت سیپریان و به خدا.