برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

رویاها

Os معانی رویا محبوب ترین ها در این دسته هستند. رویای گربه، سگ، باران و موارد دیگر را ببینید. خواب دید؟ ببین یعنی چی!