Yiya kwi

Umthandazo wabo bazakuhlinzwa

Ukwenziwa utyando akukho lula kwaye ngamanye amaxesha ekuphela kwendlela yokufumana uncedo kukwenza umthandazo onamandla. Yi umthandazo kwabo baza kwenziwa utyando iya kukunceda ngendlela elula eyodwa.

Umthandazo wabo bazakuhlinzwa

Ukuba sele uza kunikela ngobomi bakho koogqirha, kubalulekile ukuba uhlale uzolile.

Enye yeendlela zokuzola kukuthandaza kwaye ube nokholo oluninzi.

Okokuqala khumbula ukuba oogqirha banamava kwaye bayayazi into abayenzayo, akufuneki ube noloyiko malunga nalo.

Ukuba utyando alukho kuwe, siya kukufundisa nomthandazo, ukucela uncedo kumhlobo, ilungu losapho okanye umntu omaziyo.


Ngaba umthandazo wabo baza kwenziwa utyando womelele?

Umthandazo wabo bazakuhlinzwa

A umthandazo kuba abo bazakwenza utyando womelele kwaye unamandla.

Uya kukunceda ngendlela entle kakhulu.

Ukuqala, iyakuthomalalisa ngelixa uthandaza, iya kuzisa isiqabu kunye nemvisiswano emzimbeni wakho kwaye ayikuvumeli ukuba ucinge ubuvuvu.

Yaye ukongezelela ekuzoleni uya kukunceda ukuba unxibelelane noThixo.

UThixo uyazi xa kufuneka uye kwihlabathi elilandelayo.

Ukuba uthetha noThixo ngomthandazo uze ucele ukuba yonke into ihambe kakuhle, uya kukunceda.

Yiba nokholo kuThixo, akayi kuvumela nantoni na embi ukuba yenzeke kuwe.

Ikamva lakho libekiwe, kufuneka uthandaze ngokholo olukhulu kwaye uthembele ukuba akukho nto imbi iya kwenzeka kuwe.

Ukongeza, lo mthandazo unobungqina bempumelelo kwabo bawuthandazelayo, uyafuna ukubona?


Ubungqina bempumelelo

Apha ngezantsi bubungqina bempumelelo yabo babeza kwenziwa uqhaqho kwaye phambi koko bagqiba kwelokuba bathandazele abo baza kwenziwa utyando.

Linenekazi, uMaria Deolinda, oneminyaka engama-58 ubudala, owatyandwa umnqonqo, wayekhathazwa ziintlungu ezimasikizi ngenxa yokuba umnqonqo ugoso.

UMaria Deolinda: Ndandinengxaki enkulu yomqolo kwaye kwafuneka ndenze utyando olungxamisekileyo… Ndandingazi ukuba ndenze ntoni, ndandiphelelwe lithemba kwaye ndingazi ukuba kuza kwenzeka ntoni...

Ndagqiba kwelokuba ndithandaze kuThixo, kodwa ndandingazi nokuba mandithini kuye ukuze andincede.

Ndakhangela umthandazo kwabazakwenziwa uqhaqho ndathi phambi kokuba ndiye kwigumbi loqhaqho ndabeka izandla entliziyweni yam ndaqalisa ukuthandaza, ukuthandaza nokuthandaza...

Ndathandaza ngokholo oluninzi, ndamcela kakhulu ukuba asombulule ingxaki yam kwaye andincede yonke into ihambe kakuhle.

Umthandazo wayithomalalisa ingqondo yam, wayithoba intliziyo yam. Indinike uxolo lwengqondo endiludingayo ukuzola kwaye ndiqinisekile ukuba yonke into iza kulunga.

Ndathi ndakubona ukuba utyando sele ludlulile… Ngethamsanqa yonke into yahamba kakuhle, ndiyambulela oogqirha noThixo ngokhuseleko lobuthixo andinike lona.

Ndiyachacha, ndibangcono yonke imihla kwaye ndiyazi ukuba uThixo undincedile kakhulu kulo lonke ixesha.

Ukuthandaza kwandinceda ngendlela engakholelekiyo, yayiyeyona nto ilungileyo endandinokuyenza ngaphambi kotyando.

Qhubeka ufunda eli nqaku, nalapha ngezantsi siza kubeka umthandazo wabo baza kwenziwa utyando.

Mthandaze kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kotyando kunye nangosuku ngokwalo, uya kukuzolisa kwaye akunike ithamsanqa ukuze yonke into ihambe kakuhle.


Umthandazo wabo bazakuhlinzwa

Lo mthandazo ubhekiswa kuThixo.

Yenze ngokholo oluninzi, thandaza rhoqo njengoko kufuneka kwaye usoloko ucinga izinto ezintle.

Thixo, Bawo onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba...

Ndifuna ukhuseleko lwakho olukhethekileyo nolungcwele ebomini bam, kwimpilo yam nakwithamsanqa lam.

Inqanaba elinzima lobomi bam lisondela, ndiza kujongana nokufa phezu kwebhedi yesibhedlele kwaye ndiyazi ukuba ndedwa yonke into inzima kakhulu.

Ndifuna uncedo lwakho, ubukho bakho kunye nentsikelelo yakho kolu tyando luzayo.

Ndizokwenziwa uqhaqho UKUTHI INGXAKI APHA kwaye ndidinga amandla nesibindi.

Ndidinga amandla okuphumelela kunye namandla okulwa. Ndifuna ukuzimisela ukuze ndikwazi ukumelana nalo mceli mngeni ngaphandle koloyiko okanye ukungcangcazela.

Thixo, Bawo onamandla onke, sebenzisa amandla akho undincede kwelinqanaba libi kangaka, sebenzisa amandla akho ukundinceda ukuba yonke into ihambe kakuhle ebomini bam.

Yenza la manyathelo angabikho ngaphezu komngeni omncinci.

Yenza yonke into ihambe kakuhle, Indenza ndizive ndomelele kwaye Indenza ndilulame ngokukhawuleza kolu tyando.

Enkosi Thixo Bawo onamandla onke ngentsikelelo yakho kunye nokhuseleko lwakho olungcwele.

Thandaza lo mthandazo usenzela abo bazakwenza utyando nanini na xa beva imfuneko.

Thandaza ngokholo olukhulu kwaye uhlala ucinga ukuba yonke into izakulunga.


Umthandazo wokutsala ithamsanqa kuqhaqho

Sigqibe kwelokuba sibeke lo mthandazo ukuba uwuve iintsuku ezimbalwa phambi kokungenelela.

Isebenza ukutsala amathamsanqa kunye nokucoca umzimba wakho wonke.

Kubalulekile ukuba uwulungiselele umceli mngeni kwaye ngenxa yoko kufuneka uwuve lo mthandazo.

Ndifuna nje ukuthi mphulaphule, nanini na xa ufuna, nanini na uziva ubuthathaka kwaye udidekile.

Ungathandaza le mithandazo mibini ngokulandelelana kwangolo suku olunye.

Thandaza umthandazo kwabo bazakwenza utyando emva koko umamele umthandazo wethamsanqa.


Ungaze ulibale ukuba eyona nto ibalulekileyo kukuba nokholo oluninzi kwaye ukholelwe ukuba yonke into iya kulunga.

Ukuba uyakholelwa kwaye uthembele kuThixo, uya kufumana uncedo olungcwele olufanele.

Ngaphambi kokuba uhambe, sikwacebisa ukuba uthandaze umthandazo wokuzolisa intliziyo kunye Umthandazo weNenekazi lethu laseDesterro.

Ngenye indlela, singacebisa ukuba ucele ukhuseleko kunye nethamsanqa kuSanta Rita kumceli mngeni wakho!

Ithamsanqa, hlala noThixo.

Shiya iNgxelo

Idilesi ye-imeyile ayizukupapashwa. Iindawo ezigunyazisiweyo ziphawulwe nge *