Yiya kwi

Umthandazo wokuba akukhangele uphelelwe lithemba (Nanamhlanje)

Ukufumana indoda ikuleqe akukho lula so make a umthandazo wokuba akukhangele unxunguphele inokuba sisisombululo kuphela esisebenza ngokwenene.

Umthandazele ukuba akukhangele uphelelwe lithemba

Kukho ooThixo abaliqela kunye nemibutho esinceda eluthandweni.

Omnye umzekelo onjalo nguSaint Cyprian, uyingcali xa kuziwa ekuhlanganiseni abantu ababini okanye ukwenza umntu akufunele ngokwenene.

Kule mfundiso incinci siza kukubonisa eyona mithandazo inamandla ngale njongo.

Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukunika eyona mithandazo ilungileyo ukuze ufumane iziphumo ngokukhawuleza.


Umthandazo wokuba akukhangelele desperate unamandla?

Umthandazele ukuba akukhangele uphelelwe lithemba

Unokuqiniseka nge-100% ukuba imithandazo eza kubhalwa kweli nqaku yomelele kakhulu kwaye inamandla.

Siyaqinisekisa ukuba bayasebenza okoko bekuthandaziwe ngokuchanekileyo.

Into esiyithethayo ngale nto kukuba kufuneka bathandazelwe ngokholo olukhulu nangethuba lexesha esiza kulikhankanya kumntu ngamnye.

Ngokuqhelekileyo eli xesha limalunga neentsuku ezi-3.

Ke ngoko, umthandazo wokuba akhangele kuwe uphelelwe lithemba unamandla kakhulu, zonke eziya kubekwa apha kweli nqaku zithembekile kwaye zikulungele ukukwenzela imimangaliso.


Umthandazo wokuba akukhangelele uphelelwe lithemba-uSaint Cyprian

ISt. Cyprian
ISt. Cyprian

Masifundise lo mthandazo wakhe ukuba akujonge ngamandla eSaint Cyprian kwaye ke ngezantsi siza kubeka umncedi.

Olunye uncediso, olujoliswe kuSanta Maria Padilha, luza kuthandazwa ekupheleni kwale.

Yintoni eya kwenzeka kukuba bobabini kunye baya kuba namandla amaninzi kwaye iminqweno yabo iya kuhlangatyezwa ngamacandelo amabini ahlukeneyo, oku kuya kuphucula umphumo womthandazo.

Owu uCyprian oNgcwele, oNgcwele uCyprian, Owu uCyprian oNgcwele!
Ndifuna uncedo lwakho, uncedo kwabo baziyo, abo baphila kunye nabo bafundileyo
Ukufumana uthando lubambelele ngokuqinileyo kum unqwenela kakhulu!

Ndifuna ukuba noZibani-bani (thetha igama lakhe) ezingalweni zam ngoku,
Ndifuna ukuba aphelelwe lithemba, engakwazi ukulawula iimvakalelo zakhe ngam.
Ndifuna ukuba anamathele kwaye axhomekeke kakhulu kuyo yonke into endiyenzayo.

Owu uCyprian oNgcwele, oNgcwele uCyprian, Owu uCyprian oNgcwele!
Ngamandla akho, uya kuqinisekisa ukuba-kwaye-ke akanakuphila ngaphandle kwam,
Uya kuqinisekisa ukuba akakwazi kulala ngaphandle kwam,
Ukuba akanakonwaba ngaphandle kwam.

Yenza uGuy anamathele kum kangangokuba akakwazi nokucinga ngayo enye into anokuyenza.
ungabi semntwini wam onamandla nonamandla.

Owu uCyprian oNgcwele, ndifuna uncedo lwakho lobuthixo ngothando, ndiyazi ukuba uyalawula
Intliziyo yento yonke kunye nomntu wonke kwaye ndiyazi ukuba uya kuyenza
beka intliziyo kabani-bani igcinelwe mna nje.

USyprian Onamandla, ungavumeli nto kwaye kungabikho mntu uphazamisayo
kubudlelwane bethu kwaye utyhalela kude wonke umntu ongamvumeli uSibanibani ukuba ahlale
ndiphelelwe lithemba lokundifuna.

Wenza ukuba u-bani-bani angalali engandijonganga, umenza angatyi ngaphandle
ukundikhangela, kwenza ukuba angakwazi nokuhamba ngaphandle kokundikhangela.

Ithintela bonke ubomi bakho, zonke izenzo zakho, zonke izimo zakho zengqondo nayo yonke loo nto
lonto imenza onwabe ade ajonge kum aphelelwe lithemba.

Owu uCyprian oNgcwele, ndiyabulela ngoncedo lwakho olukhulu.

Kanye ekupheleni komthandazo wokucela ukuba akukhangele uphelelwe lithemba, thandaza omnye ungezantsi njengomphelelisi.


Umthandazo kuSanta Maria Padilha-uMphelelisi

Lo mthandazo ngowokuthandaza ekupheleni kwe umthandazo kaSaint Cyprian.

Bhotani uPomba uGira Maria Padilha ovela kwiiNdlela eziSixhenxe!
Lonto uthile akayeki ukucinga ngam ngalo lonke ixesha de
andisakwazi ukunyamezela uze undikhawulele.

Ngamana uthando lukaZibani-bani kunye nokuphelelwa lithemba kungakhula kum njengoko izityalo zikhula emanzini;
indlela amathunzi akhula ngayo nelanga kunye nendlela ukhula olukhula ngayo
xa bethatha kunye namanzi emvula.

Kwanga ukuphelelwa lithemba kwakhe kungade kufikelele ekubeni angakwazi nokulawula
iimvakalelo wade wandibamba ezingalweni zakhe, wandiqinisa.

Oko ungalali, usele utyile ndingekho
ngecala lakho.

Ukuba awukwazi ukuphila, wonwabe kwaye ube noxolo ndingekho
ekhoyo ebomini bakho nakwikamva lakho lonke.

Ngamana amandla kaPomba Gira aqinisekise ukuba uGuy akashiyi
ukucinga ngam ngalo lonke ixesha.
Kwaye ngamana la mandla angakwenza ukuba uze kundikhangela unxunguphele kakhulu, ngaphandle
yazi into emandiyenze ngaphandle kobukho bam ebomini bakho.

Lo mthandazo unamandla kufuneka uthandazwe yonke imihla ubuncinci iintsuku ezi-3 zilandelelana.

Uthandaze emva komthandazo ukuba akufunele kwangoko eSaint Cyprian.


Le mithandazo ine-contraindications, ingaba iyingozi?

Abantu abaninzi boyika ukuba imithandazo iya kubakhathaza.

Ngethamsanqa, sifundisa kuphela imithandazo elungileyo engenalo naluphi na uhlobo lokuphikisana kwabo bathandazayo.

Ungathandaza kwaye ubaxhaphaze bonke ngaphandle kwengxaki.

Ekuphela kwento oya kuyifumana ngokutshintshiselana ngalo mthandazo luthando lomnye umntu.

Akhongxaki noba uthandazayo okanye ufuna ukumoyisa, kulemeko indoda izokujonga iphelelwe lithemba.

Thandaza ngokholo olukhulu, ngaphandle koloyiko, izinto ezilungileyo kuphela ziya kwenzeka.


Ungaze ulibale ukuthandaza ezi zinto imithandazo yamaKatolika ngokholo oluninzi kwaye esoloko ekholelwa kumazwi awathethayo.

thandaza ku umthandazo wokuba akukhangele unxunguphele naluphi na usuku lweveki kunye nasiphi na isigaba senyanga.

Ngexesha elifutshane uya kuba nothando lwakho ezingalweni zakho, unqwenela kakhulu ukuba nawe kuphela.

Ukuba uneengxaki ezininzi eluthandweni, sicebisa ukuba uthandaze oku umthandazo wemiphefumlo ukwenza uthando luphambene kwaye oku umthandazo wokuzisa lowo umthandayo.

Shiya iNgxelo

Idilesi ye-imeyile ayizukupapashwa. Iindawo ezigunyazisiweyo ziphawulwe nge *

Amagqabantshintshi (5)

avatar

Yenze kwaye uya kubona umphumo: (Beka ii-inishiyali zakhe kuphela kumachaphaza)

Phantsi konyawo lwasekhohlo, bhala igama lakhe. Phinda izihlandlo ezithathu: Phantsi konyawo lwam lwasekhohlo ndikubambile (Rsp), ndikubophe (Rsp), ndikugcina (Rsp) ngamandla emiphefumlo eyi-13 engcwele nesikelelekileyo kwaye ngoSaint Cyprian, uya kuthandana naye. me (Rsp) ) kwaye uvume uthando lwakho kum, uya kuhlala nam ngonaphakade kwaye undonwabe kakhulu. Ngamana (Rsp) kuphela iingcamango, amehlo, intliziyo, uthando, iminqweno, inkanuko, ukunyaniseka, intlonipho, uthando, uxolo kunye nokuzaliseka _____ kunye nam (Rsp). Ngamana ungaba ngumthandi othembekileyo, ozinikeleyo kwaye ondithanda ngokupheleleyo (Rps). Ngoko ndiya kwenza, ngoko kuya kwenziwa, ngoko kwenzeka, Amen. Thumela lo mthandazo amaxesha angama-4 (unamandla ukubopha umntu) uvelwano olungenasiphako, kodwa awukwazi ukubuyela emva.

Cinga ngononophelo ngaphambi kokuba ukwenze oko, kuya kuba nzima ukumenza ukuba ayeke unyawo lwakho.

impendulo
avatar

Kuba akhonto isebenzayo kum iyavelana umthandazo awuzi tu

impendulo
avatar

Le mithandazo kufuneka yenziwe kanye kuphela ngosuku ngeentsuku ezi-3 okanye ndingenza amaxesha amaninzi njengoko ndifuna ngosuku.

impendulo
avatar

Enkosi eSaint Cyprian

impendulo
avatar

Molweni mva kwemini lomthandazo mawube ngeliphi ixesha, ndingathandaza kangaphi ngemini, okanye ndithandaza ebusuku kuphela phambi kokuba ndilale, enkosi

impendulo