yiba lusindiso lwam ngothando.

Enkosi Ngcwele wam onamandla.

impendulo