Yiya kwi

Umthandazo kaLusifa wokuba azive ezisola

Enye yezona zinto zilungileyo ezinokuthi zenziwe kwiimeko ezithile zinamandla Umthandazo kaLusifa wokuba azive ezisola.

Umthandazo kaLusifa wokuba azive ezisola

Oku kuya kwenza ukuba umntu angakwazi ukuyithatha ngaphandle kokubuya uxolo!

Kungabonakala kukhohlakele, kodwa inyaniso kukuba ukuba basenze sibandezeleka, bafanele ukuba baqonde ukuba ...

Phofu yilento uyijongileyo kulomthandazo wokuba umntu abone ukuba uphosisile, avume aguquke.

Yaye, ngaphezu koko, ngamana angeza ukuze acele uxolo kuwe ngako konke ukubandezeleka ebenako kangangexesha elide! Kwaye mhlawumbi ngaphandle kwempazamo yabo ...

Ukuba uchonge eli tyala, kholelwa ukuba ukwindawo elungileyo. Sineyona mithandazo idumileyo kule njongo kweli nqaku.

Yonwabela nganye kuzo, awuyi kuzisola ngokwenza okusesikweni!

Umthandazo kaLusifa wokuba azive ezisola

Umthandazo kaLusifa

Kuya kufuneka umazi uLusifa kwiimuvi ezininzi kunye nothotho.

Uluhlobo lukasathana owenza ububi kuphela, kodwa ndikholelwe, akukho bubi xa uthandaza kuye.

Sinokuthandaza kuye simcele ukuba asibabale ngokukhethekileyo, oko kukuthi ukuba umntu azive ezisola ngento ethile.

Ngubani ongcono kunoLusifa ukuba enze umntu azive ngolo hlobo?

Ukuba umntu wenze impazamo kwaye akaziva nantoni na embi malunga nayo, kufuneka senze ... Asikwazi ukuqhubeka kule ntswela-bulungisa ... Ngoko musani ukoyika ukuthandaza.

ULusifa, igorha lawo onke amagunya, igorha lobubi nokulungileyo, umthetheli wabangendawo kunye nomncedi wabanamandla...

Ndithembele kuwe, kuwe ndithandaza, kuwe ndinikela kuwe, ndifuna uncedo lwakho lwenceba ukuphumeza isiphelo esithile.

Ngeli xesha, kwaye ngeli xesha kuphela, andikuceli okulungileyo, ndikucela ububi obuncinci, ngelishwa ngamanye amaxesha buyimfuneko… Ngelishwa kakhulu!

Ndiyathandaza kuwe ngolu suku luhle kakhulu ukuba ndikucele ukuba uchithe (igama lomntu) intloko.

Into endiyicelayo kuwe ngoku, ngokukodwa, kukuba wenze loo mntu azive ezisola ngento ayenzileyo kum.

(Thetha into akwenze yona lamntu)

Ndiyazi ukuba uyanceda, Lusifa, ngokulungileyo nokubi, ukuba uya kumnceda azive ezisola ngalo mthandazo.

Uza kuyenza lento kuba emfanele loo mntu, loo mntu ufanelwe yintlungu, loo mntu ufanele ukohlwaywa ngale nto ayenzileyo kum.

Andiceli nto ingako andiceli nto encinci kuwe ndicela nje umenze lamntu azisole ngayo yonke into awandenza yona.

Ndicela nje umenze abone ukuba undivise kabuhlungu.

Ukubona ukuba undenze ndaziva kakubi kwaye le nto uyenzileyo ayilunganga...

Ndiyathemba ukuba uza kusiphendula isicelo sam njengoko ndisidinga kakhulu...

Enkosi!

MysticBr umthandazo wokuqala. Ukukopa akuvumelekanga, ngaphandle kwefonti.

Thandaza ukuba aguquke ngokukrakra kwaye acele uxolo kuwe

ndizisola ngokukrakra kwaye ndicela uxolo kuwe

Lo mthandazo wesibini ungaphezulu kwabo bantu babandezeleke kakhulu nomntu...

Noko ke, abazange beve uxolo ngayo yonke le ntlungu!

Kunzima ngeyona ndlela ukule meko, ukuhlala ecaleni, kwaye uphile nento yokuba umntu akakhathali nokuba ukukhathazile.

Kutheni ungalwenzi olo tshintsho? Kutheni ungenzi umthandazo kwaye umenze aguquke aze abuyele kuwe?

Lo mthandazo ungezantsi uya kukunceda wenze oko.

Ndicela onke amandla ayinyani kunye nayingqayizivele yesithandwa sam kunye nonamandla aseCyprian ukuba amamele lo mthandazo wam!

Ndiyathandaza ngamandla am onke, yonke intando yam kunye nayo yonke iminqweno yam kulo ngcwele wokulungileyo nokubi!

Namhlanje, ndiza kukucela ngalo lonke ukholo lwam, ukuba wenze ukuba-kanjalo-ke nizisole ngokukrakra ngabo bonke ububi abenzileyo kum kude kube namhlanje...

Okubi kunabo bonke obu bubi kukungabikho kwetyala ebomini baloo mntu...

Uziphathe kakubi, wacinga kakubi, wandivisa ubuhlungu ungacingi nokucela uxolo kum.

Sisono esi, sibi kakhulu, yintlungu yam nobomi bam!

Yiyo loo nto, kwaye kungenxa yoko kuphela, ndikucela ukuba wohlwaye uZibani-bani.

Oko ndicela umenze axolise kum nanamhlanje ngabo bonke ububi andenze bona!

Makaguquke, makabe nesazela, makabe neentloni ngento yonke andibeke kuyo...

Angakhe adlule kuye esi siqendu, makabhatale ngalento ayenzileyo aze kum ndimxolele...

Ndikholose ngamandla akho onke!

Enkosi eNgcwele Cyprian, enkosi.

MysticBr umthandazo wokuqala. Ukukopa akuvumelekanga, ngaphandle kwefonti.

Umthandazo wokuba umyeni okanye isoka libuye liguqukile

Umthandazo womyeni okanye isithandwa ukuba sibuyele eSão Cipriano eguqukileyo

Ngaphezu kokuba lo mntu wayekuphethe kakubi, ngaba wayesahamba?

Yeyona nto imbi kuzo zonke iimeko ... Bacinga ukuba unyanisile, abaxolisi kwaye okwangoku. bahamba bemka kuthi bengenanceba nasizi!

Ixabisa nangakumbi ukuba ngumfana okanye umntu osondeleyo kuwe oyenzayo.

Ukuba ufuna ukuphelisa konke ukubandezeleka kwakho, kufuneka uthandaze kwaye ube nokholo lokuba yonke into iya kubuyela esiqhelweni.

Lo mthandazo wokugqibela ungowokwenza lonto, yijonge apha ngezantsi ungachithi xesha uwuthandaze.

Ngamana amandla kunye neenceba ezintle zeSaint Cyprian zingangena ebomini bam kwaye andincede ndilawule intliziyo kaSibanibani.

Ngamana la mandla olawulo endiya kuba nawo angandinceda ngokulula nangokukhawuleza kwaye azalise intliziyo yakho ngokuzisola, ihlazo kunye nobukrakra.

Kwanga konke oko kuzisola kubekwe ngaphakathi kungenza uZibani-bani ajonge ngasemva, abone wonke umonakalo awenzileyo, abone konke ukungonwabi akubangeleyo, aze abuyele elunxwemeni lwam kwakhona.

Ngcwele uCyprian, ungachithi omnye umzuzwana kwaye umenze azisole, menze abone bonke ububi abenzileyo kum...

Sukuzisola ngokusebenzisa onke amandla akho okuhle nokubi ukumfundisa isifundo.

Musa ukoyika ukusebenzisa onke amandla akho kuye ukuze umbandezele.

Kodwa ndiyakucela, ngaphezu kwako konke, ukuba uzise uZibani-bani kum kwakhona kuba ndimthanda kakhulu ukuba ndingaphulukana naye!

Ndibuza nje ngoba...

(Thetha kutheni kufuneka aguquke)

Ndicela nje oku kuwe, Ngcwele enamandla, kuba ndiyidinga ngokwenene.

Njengoko ubonile, wandibandezela, wandikhalisa, ngoko ke kufuneka aguquke ngokukrakra kubo bonke ububi!

Enkosi!

MysticBr umthandazo wokuqala. Ukukopa akuvumelekanga, ngaphandle kwefonti.

Ngaba imithandazo inokujikela kum?

Olunye uloyiko olukhulu lwabantu xa bethandaza kumaqumrhu anamandla kukuba baya kuphelela ekubandezelekeni.

Liyinene elithi imithandazo iyamjikela umntu, kodwa akunjalo kwezi.

Akukho mithandazo yokuba aguquke ngokukrakra nokuba abuye eya kuba naloo mphumo.

Wena ayibuzi nto imbi kwizigqeba, ngoko awunakukhathazeka.

Loo mntu ngulo mntu ukukhathazileyo, nguye owakuvisa ubuhlungu ngokwenene, ngoko nguye oya kufumana “imiphumo” yomthandazo.

Ngoko musa ukuba njalo. Kufuneka ube nexhala, awuzukuva naluphi na uhlobo lweziphumo ezivela kwimithandazo.

Ndiwuthandaze nini kwaye njani umthandazo kaLusifa wokuba azive ezisola?

Abantu abaninzi bayabuza ukuba bafanele bathandaze nini yaye phi imithandazo ethile.

Banokuthandaza nanini na naphi na apho ufuna khona, ngaphandle kohlobo lokuthintelwa, kodwa sifuna ukukunika iingcebiso.

Eyokuqala kwezi yeya thandaza kwinyanga ephumayo, ukuba unako, oku kungenxa yokuba kwenza nawuphi na umthandazo womelele.

Elinye icebiso kukuthandaza yonke imihla ebusuku ngaphambi kokuba ulale.

Ukuba ngenye yezi ntsuku kukho inyanga ehlayo, nokuba ngcono!

Elinye icebiso elilula esisoloko sithanda ukunika kukukhanyisa amakhandlela amathathu amhlophe okanye abomvu ukunceda ukukhanyisa umthandazo wakho.

Yenza nje oku ngomhla wokuqala womthandazo, akukho okunye.


Eminye imithandazo:

Kuya kufuneka ukuba uqaphele ukuba ngoncedo lwale mithandazo ubomi bakho buya kuba lula kakhulu.

Menze ukuba azive ezisola kwaye abuye eguqukile ngomthandazo onamandla kaLucifer.

Uzakubona ukuba ngexeshana elingephi umyeni wakho okanye isithandwa sakho sizakucela uxolo ngayo yonke into embi akwenze yona.

Kuhleli kum ukuba ndikunqwenelele ithamsanqa elihle emhlabeni ngeeodolo zakho!

Shiya iNgxelo

Idilesi ye-imeyile ayizukupapashwa. Iindawo ezigunyazisiweyo ziphawulwe nge *