Ngaba ndingayenza le mithandazo mibini ngaxeshanye? kwaye ndingathandaza kangaphi

impendulo